skip to Main Content
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen info@basdebiechten.nl 06 3065 7492

PRIVACYVERKLARING STICHTING BAS

Hintham, februari 2020


Hoofdstuk 01         Inleiding

Met het oog op de verplichting vanwege de Europese privacywetgeving, geeft het bestuur van BAS de volgende verklaring af:

BAS verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling, het bieden van verschillende soorten activiteiten voor ouderen (55+), te kunnen uitvoeren.

U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld: uw achternaam, voorletters, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer i.v.m. betalingen. Het gaat om alle gegevens, die we met u in verband kunnen brengen, als gevolg van ons contact met elkaar. Er worden alleen gegevens verwerkt, die personen zelf, vrijwillig, hebben opgegeven.

Uw mailadres wordt gebruikt voor toezending van verslagen, mededelingen over bijeenkomsten, aanwijzingen over declaraties, opmerkingen over betalingen, nieuwe cursussen enz.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling, deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Hoofdstuk 02         Uw privacy rechten

U heeft er recht op te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U kunt daarvoor gebruik maken van het “Recht van inzage”. U kunt ook gebruik maken van het “Recht op correctie” en uw persoonsgegevens laten wijzigen of zelfs laten verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens zelf opvragen via een digitaal verzoek aan de secretaris : info@basdebiechten.nl

 


Hoofdstuk 03         Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

– registratie van docenten en vrijwilligers
– controle van deelnemersbetalingen
– betalingen aan derden (zaalhuur, aankoop/huur materialen)
– mededelingen aan u over voorgenomen activiteiten, verslaglegging e.d.


Hoofdstuk 04     Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens, die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. Hacken van computers door buitenstaanders is niet uit te sluiten. Alleen leden van het bestuur kunnen uw gegevens (deels) inzien. In docenten-/vrijwilligersvergaderingen wordt, indien nodig of gevraagd, nader hierop ingegaan.


Hoofdstuk 05     Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, maar niet korter dan de termijn, die de wet ons voorschrijft. Hoe lang dat precies is, kan per persoon anders zijn. De gegevens worden bewaard bij de secretaris van BAS.


Hoofdstuk 06     Websites van derden

Wij kunnen niet garanderen, dat websites van derden, die door middel van links zijn verbonden, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betrokken website te lezen, alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoofdstuk 07      Foto’s  en filmopnamen

Tijdens een activiteit worden af en toe foto’s of filmopnamen gemaakt voor publicatie in de hint of op de website van de BAS. Er zal door de fotograaf worden gevraagd of u bezwaar hebt tegen het fotograferen. Mocht u op de website toch een foto aantreffen, die u niet wilt, dan kunt u dat via info@debiechten.nl laten weten en zal de foto zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Back To Top